www.woloizol.com.pl
Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu


Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu jest częścią struktury organizacyjnej  WOLOiZOL w Gorzycach pn. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia, zarządzanej przez Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa Odwykowego.

Oddział ten dysponuje 100 miejscami, w ramach trzech pododdziałów (30, 30 i 40 miejsc) kierowanych przez kierowników - specjalistów psychoterapii uzależnienia, którym podlegają zespoły terapeutyczne. W pododdziałach są realizowane programy psychoterapii uzależnienia oraz przygotowujące pacjenta do kontynuowania leczenia w programie ambulatoryjnym. Program jest rozpisany na tygodniowe bloki terapeutyczne i trwa do 6 tygodni.

Dla pacjenta leczenie jest bezpłatne - na leczenie przyjmowane są zarówno osoby ubezpieczone jak i nieubezpieczone. Do pododdziałów kierowani są pacjenci zdetoksykowani w miejscowym oddziale przyjęć i leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych i wyrażający zgodę na kontynuację leczenia w programie psychoterapii uzależnienia od alkoholu. Ponadto do pododdziałów tych są przyjmowane osoby po detoksykacji w innych podmiotach leczniczych lub niewymagające detoksykacji - wtedy przy przyjęciu należy przedstawić: skierowanie na leczenie stacjonarne, dokumenty potwierdzające tożsamość i ubezpieczenie, a przyjęcia odbywają się po uprzednim uzgodnieniu terminu, codziennie w godz. 8.00-14.00, z wyjątkiem dni świątecznych i sobót. Przyjęcie następuje za pisemną zgodą pacjenta. Pacjenci zobowiązani do leczenia decyzją sądu przyjmowani są po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i powiadomieniu sądu. Leczenie cudzoziemców z państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu odbywa się na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

W zakres postępowania terapeutycznego w oddziale wchodzą: postępowanie diagnostyczne, opracowanie i realizowanie programu psychoterapii, rozpoznanie własnego uzależnienia/destrukcyjnych skutków choroby i tożsamości osoby uzależnionej, rozbrajanie psychologicznych mechanizmów uzależnienia, nauka radzenia sobie z głodem alkoholowym i zapobieganie nawrotom choroby, ergoterapia (utrzymanie porządku w swoim otoczeniu), przygotowanie planu pracy nad dalszym zdrowieniem, farmakologiczne wspieranie wydłużania abstynencji, przygotowanie pacjenta do kontynuowanie terapii w programie ambulatoryjnym, a także zapewnienie dostępu do realizacji zleceń na badania laboratoryjne i zleceń z zakresu fizykoterapii i kinezyterapii, prowadzenie działań konsultacyjno - edukacyjnych dla członków rodzin osób uzależnionych.

W ramach terapii pacjenci maja zapewniony dostęp do opieki duszpasterskiej kapelana i do kaplicy znajdującej się na terenie Ośrodka. Na terenie Ośrodka działa grupa AA „Ostoja". Ponadto w ramach terapii pacjenci mogą skorzystać z sali gimnastycznej i sklepu-kawiarni.

Przyjmowanie i wypisywanie pacjentów oraz udzielanie świadczeń zapobiegawczo-leczniczych odbywa się na podstawie decyzji lekarza, w ścisłej współpracy z oddziałem przyjęć i leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych, który zapewnia także dostęp do badań i opieki lekarskiej (w tym do konsultacji specjalistycznych), opieki pielęgniarskiej, farmakoterapii wspomagającej psychoterapię.

W przypadku chorego, u którego rozpoznano schorzenia nie leczone w WOLOiZOL, a które wymagają potraktowania priorytetowego lub w przypadku pogorszenia się stanu, pilnych potrzeb diagnostycznych, chory przekazywany jest do oddziału/zakładu o odpowiednich warunkach diagnostyki i terapii.

Po zakończeniu leczenia w oddziale terapii uzależnienia od alkoholu pacjent otrzymuje zalecenie kontynuowania leczenia w programie ambulatoryjnym.

W Ośrodku jest stosowana ogólna zasada, że ponowne przyjęcie pacjenta do programu psychoterapii jest możliwe po sześciu miesiącach od daty ostatniego wypisu. Istnieje jednak możliwość wcześniejszego przyjęcia w zależności od indywidualnych wskazań i badania wstępnego przy przyjęciu.

Byli pacjenci Ośrodka mogą uczestniczyć w comiesięcznych spotkaniach terapeutycznych odbywających się w oddziale terapii uzależnienia od alkoholu, w każdą drugą niedzielę miesiąca od godz. 12.00 do 16.00.

W ramach leczenia stacjonarnego realizujemy także program zapobiegania nawrotom - szczegóły w zakładce program zapobiegania nawrotom choroby alkoholowej .