www.woloizol.com.pl
Witamy


JESTEŚMY PO TO, BY POMÓC TOBIE I TWOIM NAJBLIŻSZYM

Ośrodek jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej o profilu psychiatrycznym, dla którego funkcję organu założycielskiego pełni Województwo Śląskie, a który swoje zadania statutowe realizuje w następujących strukturach organizacyjnych:

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia (zakład lecznictwa odwykowego): 135 miejsc stacjonarnego leczenia osób uzależnionych od alkoholu (oddział przyjęciowo-detoksykacyjny i oddział psychoterapii, złożony z trzech pododdziałów) oraz  przychodnia dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych. Świadczenia są udzielane według programu zaakceptowanego przez Regionalnego Konsultanta Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a pacjenci nie ponoszą za nie opłat. Zakład ten wykonuje także zadania dotyczące koordynacji w Województwie Śląskim pracy zakładów lecznictwa odwykowego dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych. Leczenie osób ubezpieczonych jest finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a osób nieubezpieczonych ze środków Ministerstwo Zdrowia (przekazywanych do NFZ).

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy, psychiatryczny: 210 miejsc przeznaczonych do udzielania całodobowych świadczeń opiekuńczo-leczniczych dla chłopców (od 12 lat) i mężczyzn z zaburzeniami psychicznymi (o różnych stopniach niepełnosprawności umysłowej, psychicznej i fizycznej) oraz Sekcja Rehabilitacji. Zakład ten udziela świadczeń w oparciu o program zaakceptowanego przez Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii. Świadczenia zdrowotne są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a podopieczni lub ich rodziny ponoszą wynikające z ustaw opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie.

Warsztat Terapii Zajęciowej - PFRON: 31 miejsc pobytu dziennego przeznaczonych na prowadzenie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych z Powiatu Wodzisławskiego ze schorzeniami umysłowymi i psychicznymi (niezdolnych do pracy). Zadania są realizowane w oparciu o programy rehabilitacji i terapii przyjęte przez Radę Programową Warsztatu. Działalność warsztatu jest finansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Powiatu (umowy z Powiatem Wodzisławskim).

MIEJ NADZIEJĘ I DAWAJ NADZIEJE INNYM